ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ປະຖົມມະການ 6 (4)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການສ້າງເຮືອໃຫຍ່ຂອງໂນອາ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 6
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໂນອາແລະຄອບຄົວຂອງລາວຊ່ວຍກັນສ້າງເຮືອຕາມຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ ຂະນະທີ່ຄົນອື່ນໆເວົ້າເຍາະເຍີ້ຍແລະເຮັດແຕ່ຄວາມຊົ່ວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການສ້າງເຮືອໃຫຍ່ຂອງໂນອາ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 6
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໂນອາແລະຄອບຄົວຂອງລາວຊ່ວຍກັນສ້າງເຮືອຕາມຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ ຂະນະທີ່ຄົນອື່ນໆເວົ້າເຍາະເຍີ້ຍແລະເຮັດແຕ່ຄວາມຊົ່ວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເຮືອໂນອາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 6; ປະຖົມມະການ 7; ປະຖົມມະການ 8
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນເຮືອຂອງໂນອາທີ່ພຣະເຈົ້າບອກໃຫ້ລາວສ້າງລາວກໍ່ເຊື່ອຟັງ ເມື່ອນຳ້ຖ້ວມໂລກທຸກໆສິ່ງກໍ່ຕາຍໝົດ ມີແຕ່ຄອບຄົວຂອງໂນອາແລະສັດທີ່ຢູ່ໃນເຮືອປອດໄພ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂນອາສ້າງເຮືອໃຫຍ່
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 6
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໂນອາກຳລັງສ້າງເຮືອຕາມຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ ຂະນະທີ່ຄົນອື່ນໆເວົ້າເຍາະເຍີ້ຍແລະເຮັດແຕ່ຄວາມຊົ່ວ ແຕ່ໂນອາເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າແລະສາ້ງຕໍ່ໄປຈົນແລ້ວເມື່ອນຳ້ຖ້ວມໂລກມີແຕ່ຄອບຄົວຂອງລາວທີ່ລອດຊີວິດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: