ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ປະຖົມມະການ 9 (4)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຮຸ້ງກິນນຳ ້1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 9
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮຸ້ງກິນນຳ້ເປັນສັນຍາລັກຂອງພຣະສັນຍາທີ່ພຣະເຈົ້າມີຕໍ່ໂນອາແລະຄອບຄົວຂອງລາວວ່າພຣະອົງຈະບໍ່ໃຫ້ມີເຫດການນຳ້ຖ້ວມໂລກອີກ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຮຸ້ງກິນນຳ້ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 9
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮຸ້ງກິນນຳ້ເປັນສັນຍາລັກຂອງພຣະສັນຍາທີ່ພຣະເຈົ້າມີຕໍ່ໂນອາແລະຄອບຄົວຂອງລາວວ່າພຣະອົງຈະບໍ່ໃຫ້ມີເຫດການນຳ້ຖ້ວມໂລກອີກ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເຮືອໂນອາແລະຮຸ້ງກິນນຳ້
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 9
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບເຮືອຂອງໂນອາຫຼັງຈາກນຳ້ຖ້ວມໂລກໄດ້ແຫ້ງລົງແລ້ວ ຄອບຄົວໂນອາແລະສັດກໍ່ລອດຊີວິດ ຮຸ້ງກິນນຳ້ເປັນພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າຕໍ່ໂນອາແລະເຊື້ອສາຂອງລາວວ່າຈະບໍ່ມີເຫດການນີ້ອີກຕໍ່ໄປ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂນອາຖວາຍເຄື່ອງບູຊາແດ່ພຣະເຈົ້າ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 9
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຂອງໂນອາທີ່ກຳລັງຖວາຍເຄື່ອງເຜົາບູຊາແດ່ພຣະເຈົ້າເພື່ອສຳນຶກໃນພຣະຄຸນພຣະອົງທີ່ຊົງປົກປ້ອງ ຫຼັງຈາກນຳ້ຖ້ວມໂລກແລະມີແຕ່ຄອບຄົວຂອງລາວທີ່ລອດຊີວິດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: