ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ປະຖົມມະການ2 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ອາດາມແລະເອວາກັບສັດຕ່າງໆ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບພາບນີ້ແມ່ນຮູບພາບຂອງອາດາມເອວາແລະສັດທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງສ້າງຂຶ້ນມາໃຫ້ພວກເຂົາເບິ່ງແຍງແລະເປັນໝູ່ເພື່ອນຢ່າງມີຄວາມສຸກ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: