ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ປະຖົມມະການ3 (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ອາດາມກັບເອວາຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກສວນເອເດັນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ3
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບພາບນີ້ແມ່ນຮູບພາບຂອງອາດາມແລະເອວາ ທີ່ຖືກພຣະເຈົ້າໄລ່ອອກຈາກສວນອາເດັນຍ້ອນໄປເຊື່ອຟັງງູ(ມານຊາຕານ) ແລະມີທູດສະຫວັນຢືນເຝົ້າທາງເຂົ້າສວນຢູ່
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ອາດາມກັບເອວາຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກສວນເອເດັນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ3
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບພາບນີ້ແມ່ນຮູບພາບຂອງອາດາມແລະເອວາທີ່ຖືກພຣະເຈົ້າໄລ່ອອກຈາກສວນອາເດັນຍ້ອນໄປເຊື່ອຟັງງູ(ມານຊາຕານ)ແລະມີທູດສະຫວັນຢືນເຝົ້າທາງເຂົ້າສວນຢູ່
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: