ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພຣະກິດຕິຄຸນ (8)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຂ່າວປະເສີດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະກິດຕິຄຸນ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ຮວບຮວມເອົາຕອນຕ່າງໆໃນຊີວິດຂອງພຣະເຢຊູເຊັ່ນ:ຕອນຂີ່ລາເຂົ້າເມືອງຢ່າງມີກຽດ,ອາຫານຄາບສຸດທ້າຍ,ອະທິຖານຢູ່ໃນສວນ,ຖືກຄຶງເທິງໄມ້ກາງແຂນແລະເປັນຄືນມາຈາກຄວາມຕາຍ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄົນລົມກັບພຣະເຢຊູ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະກິດຕິຄຸນ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບທີ່ພວກຜູ້ນຳສາສະໜາຢິວໂອ້ລົມກັບພຣະເຢຊູແລະພຣະອົງກໍ່ອະທິບາຍຢ່າງຈະແຈ້ງ ແຕ່ມີບາງຄົນກໍ່ບໍ່ເຊື່ອ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ປະຊາຊົນຕັ້ງໃຈຟັງພຣະເຢຊູ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະກິດຕິຄຸນ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງປະຊາຊົນທີ່ມາຟັງພຣະເຢຊູສັ່ງສອນຢ່າງຕັ້ງອົກຕັ້ງໃຈ ເພາະພຣະອົງສອນດ້ວຍສິດທິອຳນາດແລະຖ້ອຍຄຳຂອງພຣະອົງເປັນຖ້ອຍຄຳແຫ່ງຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ປະໂລຫິດປຶກສາເລື່ອງພຣະເຢຊູ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະກິດຕິຄຸນ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງພວກປະໂລຫິດປຶກສາຫາລືກັນເລື່ອງຂອງພຣະເຢຊູ ແລະຫາຫົນທາງທີ່ຈະກຳຈັດພຣະອົງເພາະປະຊາຊົນພາກັນໄປຕິດຕາມພຣະອົງຫຼາຍຂຶ້ນແລ້ວຈະເກີດເປັນບັນຫາໃຫຍ່
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ປິລາດລ້າງມື
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະກິດຕິຄຸນ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ການລ້າງມືຂອງປິລາດຍ້ອນລາວໄດ້ສອບສວນພຣະເຢຊູແລ້ວບໍ່ເຫັນວ່າພຣະອົງມີຄວາມຜິດຫຍັງ ແຕ່ພວກຜູ້ນຳສາດສະໜາແລະປະຊາຊົນຢາກໃຫ້ລາວຕັດສິນປະຫານພຣະເຢຊູ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະກິດຕິຄຸນ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງພຣະເຢຊູກຳລັງຢືນອະທິຖານຢູ່
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະກິດຕິຄຸນ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງພຣະເຢຊູພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ອາຫານຄາບສຸດທ້າຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະກິດຕິຄຸນ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງພຣະເຢຊູ ທີ່ກຳລັງຮັບປະທານອາຫານຄາບສຸດທ້າຍຮ່ວມກັບລູກສິດຂອງພຣະອົງ ໃນເວລານີ້ພຣະອົງກໍ່ຕັ້ງພິທີສີນມະຫາສະໜິດດ້ວຍ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: