ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພຣະຄຳພີເດີມ (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ບຸລຸດ 4 ທ່ານຂອງພຣະເຈົ້າ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີເດີມ
ຜູ້ຂຽນ: ມະນີລິນ ກັງສ
ຄຳອະທິບາຍ: ເວົ້າເຖິງບຸລຸດ4ທ່ານຂອງພຣະເຈົ້າຄື ອັບຣາຮາມ,ໂຢເຊບ,ໂມເຊແລະດາວິດ ເຊິ່ງພວກເຂົາເປັນຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າແລະພຣະເຈົ້າກໍ່ໃຊ້ພວກເຂົາໃນງານຂອງພຣະອົງ ເປັນບົດຮຽນທີ່ສຳຄັນແລະມີປະໂຫຍດຕໍ່ການສຶກສາພຣະຄຳພີຕາມກຸ່ມຕ່າງໆໄດ້ເປັນຢ່າງດີ
ຫົວຂໍ້: ພຣະຄຳພີສຶກສາ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 39 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໄພພິບັດ10ປະການ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີເດີມ; ອົບພະຍົບ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບໄພພິບັດ10ປະການທີ່ພຣະເຈົ້າລົງໂທດຄົນອີຢິບ ກ່ອນທີ່ໂມເຊຈະນຳຊົນຊາດອິດສະຣາເອນອອກຈາກການເປັນທາດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: