ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພຣະຄຳພີໃຫມ່ (4)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: 48 ຊົວໂມງໃນນາລົກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃຫມ່
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຄຳພະຍານຂອງນັກໂທດຄົນໜຶ່ງທີ່ຕາຍຄືນເຖິງ2ມື້ ລາວເຫັນດິນແດນນາລົກອັນເປັນຕາຢ້ານມີແຕ່ຄົນທຸກທໍລະມານ ຕໍ່ມາລາວກໍ່ເຫັນເມືອງສະຫວັນອັນງົດງາມ ບົດຄວາມນີ້ຍັງແນະນຳຫົນທາງທີ່ຈະພົ້ນຈາກນາລົກໄດ້
ຫົວຂໍ້: ສາສະຫນາສາດ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 4 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ທາງສູຊີວິດໃໝ່
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃຫມ່
ຜູ້ຂຽນ: ນໍມັນ ວາຣັນ
ບ່ອນພີມ: I N C
ຄຳອະທິບາຍ: ໜັງສືເຫຼັ້ມນີ້ໄດ້ກ່າວເຖິງມະນຸດທີ່ເປັນຄົນບາບຕ້ອງຖືກລົງໂທດຫຼືຈະເລືອກທາງແຫ່ງຄວາມລອດຂອງພຣະເຈົ້າມີຮູບພາບແລະຂໍ້ພຣະຄຳພີມາອະທິບາຍແລະແນະນຳວ່າເຮັດແນວໃດທີ່ເຮົາຈະເປັນຄຣິສຕຽນທີ່ເຂັ້ມແຂງໄດ້
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ຄູມື ຈຳນວນໜ້າ: 26 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ປັດໃຈສີ່ຢ່າງທ່ານຕ້ອງຍອມຮັບເພື່ອບັນລຸເຖິງສະຫວັນຊັນຟ້າ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃຫມ່
ຜູ້ຂຽນ: ດຣ.ເຄີຕິສ ຮັດສັນ
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຮຽນນີ້ເວົ້າເຖິງປັດໃຈສີ່ຢ່າງທີ່ເຮົາຕ້ອງຍອມຮັບເພື່ອເຮົາຈະໄດ້ໄປສະຫວັນ ເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດເຊິ່ງເຮົາຈະຖິ້ມຂໍ້ໃດຂໍ້ໜຶ່ງບໍ່ໄດ້
ຫົວຂໍ້: ສາສະໜາສາດ
ປະເພດ: ໃບປິວ ຈຳນວນໜ້າ: 4 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໄຊຊະນະເໜືອຊາຕານ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃຫມ່
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຮຽນບົດນີ້ໄດ້ສອນໃຫ້ເຮົາຮູ້ເລື່ອງລາວຂອງມານຊາຕານທີ່ເປັນສັດຕູຕໍ່ພຣະເຈົ້າແລະຜູ້ເຊື່ອທຸກຄົນ ຍັງກ່າວເຖິງວິທີທີ່ຈະຕໍ່ສູ້ເອົາຊະນະມານຊາຕານໄດ້
ຫົວຂໍ້: ການດຳເນີນຊີວິດຄຣິສຕຽນ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 4 ຂະໜາດເອກະສານ: