ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	1ຊາມູເອນ 16 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຊາມູເອນເອົານຳ້ມັນເຈີມດາວິດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ຊາມູເອນ 16
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ພຣະເຈົ້າບອກຊາມູເອນໃຫ້ໄປເຈີມດາວິດເປັນກະສັດປົກຄອງຄົນອິດສະຣາເອນຕໍ່ຈາກຊາອູນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: