ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພຣະຄຳພີໃຫມ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເຄື່ອງປະດັບຮູບໄມ້ກາງແຂນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີໃຫມ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງເຄື່ອງປະດັບຮູບໄມ້ກາງແຂນ ເຊິ່ງເປັນສັນຍາລັກເຖິງຄວາມຕາຍຂອງພຣະເຢຊູທີ່ເປັນພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະເຈົ້າຍອມຕາຍເພື່ອໄຖ່ບາບຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອນຳມະນຸດມາເຖິງພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: