ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພຣະນິມິດ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະນິມິດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະນິມິດ
ຜູ້ຂຽນ: ໂຢຮັນ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນນິມິດຂອງພຣະເຈົ້າຊົງສຳແດງແກ່ໂຢຮັນຖືກຂຽນຂຶ້ນໃນສະໄໝທີ່ຄຣິສຕຽນປະສົບກັບການຂົ່ມເຫງເພາະຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູເຈົ້າ ຈຸດປະສົງຂອງຜູ້ຂຽນເພື່ອໃຫ້ຄວາມຫວັງແລະກຳລັງໃຈແກ່ຜູ້ອ່ານທັງໜຸນໃຈໃຫ້ຕັ້ງໝັ້ນຄົງໃນຄວາມເຊື່ອໃນຍາມທີ່ທົນທຸກແລະຖືກຂົ່ມເຫງ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 24 ຂະໜາດເອກະສານ: