ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພຣະບັນຍັດສອງ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະຄຳພຣະບັນຍັດສອງ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະບັນຍັດສອງ
ຜູ້ຂຽນ: ໂມເຊ
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະບັນຍັດສອງໄດ້ຮວບຮວມຄຳປາໄສທີ່ໂມເຊກ່າວແກ່ປະຊາຊົນອິດສະຣາເອນໃນດິນແດນໂມອັບ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າເປັນຜູ້ຊ່ວຍຊູແລະອວຍພອນປະຊາຊົນ ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາຕ້ອງຮັກແລະເຊື່ອຟັງພຣະອົງ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 47 ຂະໜາດເອກະສານ: