ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພຣະບັນຍັດສອງ 28 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ວັນລົບລ້າງບາບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະບັນຍັດສອງ 28
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງມະຫາປະໂລຫິດທີ່ເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ບໍລິສຸດທີ່ສຸດຂອງພຣະວິຫານ ເອົາເລືອດສັດໄປພົມຫີບພັນທະສັນຍາໃນວັນໄຖ່ບາບເພື່ອໃຫ້ພຣະເຈົ້າຍົກໂທດໃຫ້ປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: