ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພຣະບັນຍັດສອງ 6 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ລູກແກະຖວາຍເປັນເຄື່ອງບູຊາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບ 12; ໂຢຮັນ 1; ຈົດເຊັນບັນຊີ 14; ພຣະບັນຍັດສອງ 6
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງລູກແກະທີ່ກຳລັງຈະຖືກຂ້າເປັນເຄື່ອງຖວາຍບູຊາແດ່ພຣະເຈົ້າເພື່ອເປັນການໄຖ່ບາບ ພຣະເຢຊູກໍ່ປຽບເໝືອນລູກແກະທີ່ຖືກຂ້າຖວາຍແດ່ພຣະເຈົ້າໂດຍການຕາຍເທິງໄມ້ກາງແຂນເພື່ອຊຳລະບາບໃຫ້ເຮົາ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: