ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	1ຊາມູເອນ 1 (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຊາມູເອນຍັງນ້ອຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ຊາມູເອນ 1
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຕອນທີ່ຊາມູເອນຍັງເປັນເດັກນ້ອຍແມ່ຂອງລາວພາໄປຫາເອລີຜູ້ເປັນປະໂລຫິດເພື່ອຖວາຍຊາມູເອນໃຫ້ພຣະເຈົ້າແລະໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຕະຫຼອດຊີວິດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຊາມູເອນຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນເຕັ້ນຂອງພຣະເຈົ້າ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ຊາມູເອນ 1
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງຊາມູເອນທີ່ມາຮັບໃຊ້ຮັບຢູ່ໃນເຕັ້ນຂອງພຣະເຈົ້າຕັ້ງແຕ່ຕອນຍັງນ້ອຍເມື່ອລາວເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນລາວກໍ່ເປັນຜູ້ເຜີຍພຣະວັດຈະນະທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: