ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພຣະນິມິດ 21 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ນະຄອນເຢຣູຊາເລັມໃໝ່
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ເຮັບເຣີ 12; ພຣະນິມິດ 21
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຫຼັງຈາກທີ່ພຣະະຈົ້າໄດ້ພິພາກສາລົງໂທດຄົນບາບແລະມານຊາຕານແລ້ວ ນະຄອນເຢຣູຊາເລັມໃໝ່ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄຳແລະເພັດນິນຈິນດານີ້ກໍ່ຈະລົງມາເຊິ່ງພຣະເຈົ້າເປັນກະສັດຜູ້ປົກຄອງແລະຄົນທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູກໍ່ຈະໄດ້ຢູ່ຮ່ວມກັບພຣະອົງຕະຫຼອດໄປ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: