ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພວກຜູ້ປົກຄອງ 6 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ກິເດໂອນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພວກຜູ້ປົກຄອງ 6
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງກິເດໂອນກຳລັງທຳລາຍຮູບເຄົາລົບທີ່ປະຊາຊົນຂາບໄຫວ້ບູຊາ ຫຼັງຈາກທີ່ທູດສະຫວັນຂອງພຣະເຈົ້າມາບອກວ່າຈະໃຫ້ລາວເປັນຜູ້ນຳພາຄົນອິດສະຣາເອນແລະຊ່ວຍຕີຊະນະສັດຕູ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: