ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ພຣະຄຳພີເດີມແລະພຣະຄຳພີໃໝ່ (4)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄູ່ມືສັບພຣະຄຳພີ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີເດີມແລະພຣະຄຳພີໃໝ່
ຜູ້ຂຽນ: ດອນ ເຟລມມິ່ງ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຄູ່ມືທີ່ໄດ້ຮວບຮວມຄວາມຮູ້ດ້ານຕ່າງໆຂອງພຣະຄຳພີ ມີຄຳອະທິບາຍແລະຂໍ້ພຣະຄຳພີທີ່ກຽ່ວຂ້ອງ ຊ່ວຍໃຫ້ການສຶກສາຮຳ່ຮຽນລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມສະດວກຂຶ້ນ
ຫົວຂໍ້: ຊື່ແລະສັບຕ່າງໆໃນພຣະຕຳພີ
ປະເພດ: ຄູູ່ມື ຈຳນວນໜ້າ: 474 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຫຼັັກການຕີຄວາມໝາຍພຣະຄໍາພີ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີເດີມແລະພຣະຄຳພີໃໝ່
ຜູ້ຂຽນ: ສຈ. ຄໍາພູວຽງ ແກ້ວຫາວົງ
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຮຽນນີ້ເວົ້າເຖິງຄວາມສຳຄັນແລະຫລັກການໃນການຕີຄວາມໝາຍພຣະຄໍາພີ ຍ້ອນມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ຈະເທດສະໜາ-ສັ່ງສອນ ຖ້າຕີຄວາມໝາຍຜິດກໍ່ອາດຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຄວາມເຊື່ອແລະການດຳເນີນຊີວິດຜິດໄດ້ ເພາະຄວາມເຊື່ອຂອງຄຣິສຕຽນຕັ້ງຢູ່ເທິງຫຼັກຄໍາສອນຂອງພຣະຄໍາພີ
ຫົວຂໍ້: ການຝຶກອົບຮົມຜູ້ນຳ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 20 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ແນະນໍາວິທີຕຽມຄໍາເທດສະໜາທີ່ມີປະສິດຕິພາບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີເດີມແລະພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຮຽນບົດນີ້ໄດ້ແນະນໍາວິທີຕຽມຄໍາເທດສະໜາທີ່ມີປະສິດຕິພາບ ລວມມີຫຼັກພື້ນຖານ 8 ຂັ້ນຕອນທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່ແລະການໃຊ້ຫຼັກ10ປະການເພື່ອໃຫ້ຄຳເທດສະໜາສຳພັດເຖິງຈິດໃຈຂອງຜູ້ຟັງໃຫ້ແຕກສະຫຼາຍໄດ້
ຫົວຂໍ້: ການຝືກອົບຮົມຜູ້ນຳ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 3 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໜ່ວຍພັດທະນາຊີວິດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີເດີມແລະພຣະຄຳພີໃໝ່
ຄຳອະທິບາຍ: ບົດຮຽນບົດນີ້ໄດ້ກ່າວເຖິງບົດບາດຫນ້າທີ່ໜ່ວຍພັດທະນາຊີວິດທີ່ຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກ ທັງລາຍການນະມັດສະການໜ່ວຍພັດທະນາຊີວິດແລະບົດຮຽນໃນການສອນສາວົກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ
ຫົວຂໍ້: ການຝືກອົບຮົມຜູ້ນຳ
ປະເພດ: ບົດຮຽນ ຈຳນວນໜ້າ: 8 ຂະໜາດເອກະສານ: