ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຟີລິບປອຍ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຟີລິບປອຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ຟີລິບປອຍ
ຜູ້ຂຽນ: ໂປໂລ
ຄຳອະທິບາຍ: ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລຂຽນເຖິງຊາວເມືອງຟີລິບປອຍຂຽນຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ເພີ່ນຖືກຄຸກ,ເວລາທີ່ເພີ່ນຖືກລົບກວນໂດຍຄຣິສຕຽນຄົນອື່ນໆທີ່ຕໍ່ຕ້ານເພີ່ນແລະເປັນທຸກໃຈເພາະມີຄົນນຳເອົາຄຳສອນປອມເຂົ້າມາໃນຄຣິສຕະຈັກນີ້ ຈົດໝາຍນີ້ໄດ້ກ່າວເຖິງຄວາມຊື່ນຊົມຍິນດີແລະຄວາມໝັ້ນໃຈເຊິ່ງໂປໂລອະທິບາຍໄດ້ໂດຍຄວາມເຊື່ອອັນເຂັ້ມແຂງຂອງລາວໃນພຣະເຈົ້າ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 6 ຂະໜາດເອກະສານ: