ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຟີເລໂມນ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຟີເລໂມນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ຟີເລໂມນ
ຜູ້ຂຽນ: ໂປໂລ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຈົໝາຍຂອງໂປໂລຂຽນໄປເຖິງຟີເລໂມນ ເປັນຄຳຮ້ອງຂໍຕໍ່ຟີເລໂມນໃຫ້ຮັບເອົາຄົນໃຊ້ຂອງຕົນໄດ້ໂຕນໜີຊື່ໂອເນຊີໂມ ຜູ້ທີ່ໂປໂລກຳລັງສົ່ງກັບຄືນແລະໃຫ້ຕ້ອນຮັບລາວບໍ່ແມ່ນເປັນພຽງຄົນຮັບໃຊ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຍົກໂທດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ເປັນດັ່ງພີ່ນ້ອງຄຣິສຕຽນຄົນໜຶ່ງ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 2 ຂະໜາດເອກະສານ: