ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	1ຊາມູເອນ 16 (3)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄົນລ້ຽງແກະ1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 30; ອົບພະຍົບຫນີ 3; 1ຊາມູເອນ 16; ມັດທາຍ 18; ລູກາ 15; ໂຢຮັນ 10
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຄົນລ້ຽງແກະເປັນຄົນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີບົດບາດໃນສັງຄົມແຕ່ພັດເປັນກລຸ່ມຄົນທີ່ພຣະຄຳພີເວົ້າເຖິງຫຼາຍຄືກັນ ເພາະເປັນຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບເບິ່ງແຍງຝູງແກະຈາກໂຈນຫຼືຈາກສັດຮ້າຍ ພຣະເຢຊູເອງກໍ່ສອນວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ລ້ຽງແກະທີ່ດີ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ດາວິດເປັນຄົນລ້ຽງແກະ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ຊາມູເອນ 16
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຂອງດາວິດຕອນທີ່ລາວຍັງໜຸ່ມກໍ່ເປັນຄົນລ້ຽງແກະຢູ່ ຍ້ອນລາວຮັກພຣະເຈົ້າແລະເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງຝູງແກະຢ່າງດີ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຕັ້ງລາວໃຫ້ເປັນກະສັດປົກຄອງປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ດາວິດເປັນຄົນລ້ຽງແກະ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ຊາມູເອນ 16
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຂອງດາວິດຕອນທີ່ລາວຍັງໜຸ່ມກໍ່ເປັນຄົນລ້ຽງແກະຢູ່ ຍ້ອນລາວຮັກພຣະເຈົ້າແລະເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງຝູງແກະຢ່າງດີ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຕັ້ງລາວໃຫ້ເປັນກະສັດປົກຄອງປະຊາກອນຂອງພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: