ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ມັດທາຍ 1 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂຢເຊບ,ມາຣີແລະພຣະກຸມມານເຢຊຼ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 1; ລູກາ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງໂຢເຊບ,ມາຣີແລະພຣະກຸມມານເຢຊູ ເຊິ່ງໂຢເຊບແລະມາຣີເປັນຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າແລະເຊື່ອຟັງພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: