ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ມັດທາຍ 15 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູລ້ຽງຄົນ5000ຄົນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 14; ມັດທາຍ 15; ມາຣະໂກ 6; ລູກາ 9; ໂຢຮັນ 10
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຕອນທີ່ພຣະເຢຊູລ້ຽງຄົນ5000ຄົນ (ບໍ່ນັບແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ) ດ້ວຍເຂົ້າຈີ່ຫ້າກ້ອນແລະປາສອງໂຕ ຈົນອີ່ມໝົດທຸກຄົນແລະຍັງເຫຼືອອີກ12ກະບຸງເຕັມ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: