ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ມັດທາຍ 17 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູກັບຊາຍທີ່ນັ່ງຄູ່ເຂົ່າອ້ອນວອນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 17; ມາຣະໂກ 9; ລູກາ 9
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ມານັ່ງຄຸກເຂົ່າອ້ອນວອນພຣະເຢຊູ ໃຫ້ຊ່ວຍຮັກສາລູກຊາຍຂອງລາວທີ່ຖືກຜີເຂົ້າ ເຊິ່ງລາວຮູ້ວ່າບໍ່ມີໃຜສາມາດຊ່ວຍໄດ້ນອກຈາກພຣະເຢຊູ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: