ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ມັດທາຍ 18 (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄົນລ້ຽງແກະ1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 30; ອົບພະຍົບຫນີ 3; 1ຊາມູເອນ 16; ມັດທາຍ 18; ລູກາ 15; ໂຢຮັນ 10
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຄົນລ້ຽງແກະເປັນຄົນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີບົດບາດໃນສັງຄົມແຕ່ພັດເປັນກລຸ່ມຄົນທີ່ພຣະຄຳພີເວົ້າເຖິງຫຼາຍຄືກັນ ເພາະເປັນຄົນທີ່ຮັບຜິດຊອບເບິ່ງແຍງຝູງແກະຈາກໂຈນຫຼືຈາກສັດຮ້າຍ ພຣະເຢຊູເອງກໍ່ສອນວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ລ້ຽງແກະທີ່ດີ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄົນລ້ຽງແກະອູ້ມແກະນ້ອຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 18; ລູກາ 15
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຄົນລ້ຽງແກະທີ່ອູ້ມແກະຂອງຕົນເປັນຮູບທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເບິ່ງແຍງແກະທີ່ອ່ອນແອຫຼືໂຕທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ມີບາງໂຕທີ່ຫຼົງທາງເຈົ້າຂອງກໍ່ຕ້ອງອອກໄປນຳຫາຈົນພົບ ພຣະເຢຊູກໍ່ສອນວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ລ້ຽງທີ່ດີ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: