ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	1ຊາມູເອນ 17 (4)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ດາວິດ ກັບສາຍສະລິງ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ຊາມູເອນ 17
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງດາວິດຖືສາຍສະລິງ ເປັນອຸປະກອນທີ່ຄົນລ້ຽງແກະໃຊ້ເອົາກ້ອນຫີນໃສ່ແລ້ວຂວ່າງໃສ່ແກະໂຕທີ່ມັນຂີ້ດື້ ແລະຍັງໃຊ້ເປັນອາວຸດອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງພຣະເຈົ້າຊ່ວຍດາວິກຊະນະຍັກໂກລິອັດກໍ່ຍ້ອນໃຊ້ອາວຸດນີ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ດາວິດກັບໂກລິອັດ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ຊາມູເອນ 17
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບນີ້ແມ່ນຕອນທີ່ດາວິດເປັນຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າ ກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບໂກລິອັດທີ່ເປັນຄົນຍັກທີ່ທຸກຄົນຍ້ານກົວ ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ດາວິດຂ້າຍັກໄດ້ ດ້ວຍກ້ອນຫີນກ້ອນດຽວໃສ່ສາຍສະລິງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ດາວິດກັບໂກລິອັດ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ຊາມູເອນ 17
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບນີ້ແມ່ນຕອນທີ່ດາວິດເປັນຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າ ກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບໂກລິອັດທີ່ເປັນຄົນຍັກທີ່ທຸກຄົນຍ້ານກົວ ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ດາວິດຂ້າຍັກໄດ້ ດ້ວຍກ້ອນຫີນກ້ອນດຽວໃສ່ສາຍສະລິງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ດາວິດກັບໂກລິອັດ 3
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ຊາມູເອນ 17
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບນີ້ແມ່ນຕອນທີ່ດາວິດເປັນຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າ ກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັບໂກລິອັດທີ່ເປັນຄົນຍັກທີ່ທຸກຄົນຍ້ານກົວ ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ດາວິດຂ້າຍັກໄດ້ ດ້ວຍກ້ອນຫີນກ້ອນດຽວໃສ່ສາຍສະລິງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: