ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ມັດທາຍ 26 (5)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູຖືກຄົນກ່າວຫາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 26; ມາຣະໂກ 15; ລູກາ 22; ລູກາ 23
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຕອນທີ່ພຣະເຢຊູຖືກຈັບແລະຖືກທໍລະມານແລ້ວກໍ່ຍັງຖືກຄົນກ່າວຫາວ່າເປັນຄົນຊົ່ວເປັນຄົນເຮັດຜິດຕ່າງໆນາໆ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູຖືກຈັບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 26; ມາຣະໂກ 14; ລູກາ 22; ໂຢຮັນ 18
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຕອນທີ່ພຣະເຢຊູຖືກຈັບຢູ່ສວນເກັດສາມາເນ ຍ້ອນຖືກຢູດັດທີ່ເປັນລູກສິດຜູ້ໜຶ່ງຂອງພຣະອົງທໍລະຍົດ ໂດຍພາທະຫານແລະພວກຜູ້ນຳສາດສະໜາມາຈັບໃນຄືນນັ້ນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູຖືກຈັບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 26; ມາຣະໂກ 14; ລູກາ 22; ໂຢຮັນ 18
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງພຣະເຢຊູທີ່ຖືກທະຫານຈັບໄປສອບສອນກ່ອນຈະຖືກເອົາໄປຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ອາຫານຄາບສຸດທ້າຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 26; ມາຣະໂກ 4; ລູກາ 22; ໂຢຮັນ 13
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງພຣະເຢຊູ ທີ່ກຳລັງຮັບປະທານອາຫານຄາບສຸດທ້າຍຮ່ວມກັບລູກສິດຂອງພຣະອົງ ໃນເວລານີ້ພຣະອົງກໍ່ຕັ້ງພິທີສີນມະຫາສະໜິດດ້ວຍ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ອາຫານຄາບສຸດທ້າຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 26; ມາຣະໂກ 14; ລູກາ 22
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໃນຄືນສຸດທ້າຍກ່ອນທີ່ພຣະເຢຊູຈະຖືກຈັບພຣະອົງໄດ້ຮັບປະທານອາຫານຄາບສຸດທ້າຍກັບພວກລູກສິດ ພຣະອົງໄດ້ຕັ້ງພິທີ່ສິນມະຫາສະໜິດເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອລະນຶກເຖິງພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: