ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ມາຣະໂກ (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຂາວປະເສີດ ມາຣະໂກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມາຣະໂກ
ຜູ້ຂຽນ: ມາຣີລິນ ກັງສ , ຄາເທີຣິນ ແຊລ
ບ່ອນພີມ: Alliance Publishers INC.
ຄຳອະທິບາຍ: ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ມີປະໂຫຍດຫຼາຍສຳລັບຜູ້ເຊື່ອທຸກຄົນຜູ້ຂຽນຕັ້ງໃຈຈະແນະນຳໃຫ້ຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການສຶກສາພຣະຄຳພີຊ່ວຍຜູ້ຮຽນຈະມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນປຶ້ມມາຣະໂກຫຼາຍຂຶ້ນ
ຫົວຂໍ້: ພຣະຄຳພີສືກສາ
ປະເພດ: ຄູ່ມື ຈຳນວນໜ້າ: 82 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ມາຣະໂກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມາຣະໂກ
ຜູ້ຂຽນ: ມາຣະໂກ
ຄຳອະທິບາຍ: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູຕາມມາຣະໂກ ທ່ານເນັ້ນເລື່ອງການກະທຳຂອງພຣະເຢຊູພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ພຣະອົງເປັນພາບສະທ້ອນຢ່າງບຸກຄົນໜຶ່ງທີ່ດຳເນີນພາລະກິດແລະມີສິດທິອຳນາດເໜືອຜີມານຊາຕານແລະໃນການຍົກຜິດບາບຂອງມະນຸດ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 33 ຂະໜາດເອກະສານ: