ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	1ຊາມູເອນ16 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ດາວິດກັບພິນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ຊາມູເອນ16
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງດາວິດຕອນທີ່ຍັງໜຸ່ມລາວເປັນຄົນລ້ຽງແກະໂດຍໃຊ້ພິນເປັນເຄື່ອງດົນຕີທີ່ດິດບັນເລງ ຮ້ອງເພງສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າຢ່າງມີຄວາມສຸກ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: