ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ມາຣະໂກ 14 (5)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຊາຍໜຸ່ມ່ແລ່ນໜີຈາກພວກທະຫານ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມາຣະໂກ 14
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບພາບຂອງຊາຍຄົນຫນື່ງທີ່ກຳລັງແລ່ນປົບໜີພວກທະຫານໃນຄືນທີ່ພວກເຂົາມາຈັບພຣະເຢຊູ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນມາຣະໂກລູກສິດຄົນໜຶ່ງຂອງພຣະເຢຊູ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູຖືກຈັບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 26; ມາຣະໂກ 14; ລູກາ 22; ໂຢຮັນ 18
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຕອນທີ່ພຣະເຢຊູຖືກຈັບຢູ່ສວນເກັດສາມາເນ ຍ້ອນຖືກຢູດັດທີ່ເປັນລູກສິດຜູ້ໜຶ່ງຂອງພຣະອົງທໍລະຍົດ ໂດຍພາທະຫານແລະພວກຜູ້ນຳສາດສະໜາມາຈັບໃນຄືນນັ້ນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູຖືກຈັບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 26; ມາຣະໂກ 14; ລູກາ 22; ໂຢຮັນ 18
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງພຣະເຢຊູທີ່ຖືກທະຫານຈັບໄປສອບສອນກ່ອນຈະຖືກເອົາໄປຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ສິນມະຫາສະໜິດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ັມັດທາຍ 26; ມາຣະໂກ 14; ລູກາ 22; 1ໂຄຣິນໂທ 11
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງນຳ້ອະງຸ່ນແລະເຂົ້າຈີ່ ທີ່ໃຊ້ໃນພິທີ່ສິນມະຫາສະໜິດຄຣິສຕຽນຮູ້ຈັກພິທີນີ້ດີເຊິ່ງເຂົ້າຈີ່ເປັນການລະນຶກເຖິງກາຍຂອງພຣະເຢຊູທີ່ແຕກຫັກເພື່ອເຮົາແລະນຳ້ອະງຸ່ນໝາຍເຖິງເລືອດຂອງພຣະອົງທີ່ໄຫຼອອກຊຳລະຄວາມບາບ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ອາຫານຄາບສຸດທ້າຍ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 26; ມາຣະໂກ 14; ລູກາ 22
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໃນຄືນສຸດທ້າຍກ່ອນທີ່ພຣະເຢຊູຈະຖືກຈັບພຣະອົງໄດ້ຮັບປະທານອາຫານຄາບສຸດທ້າຍກັບພວກລູກສິດ ພຣະອົງໄດ້ຕັ້ງພິທີ່ສິນມະຫາສະໜິດເພື່ອໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອລະນຶກເຖິງພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: