ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ມາຣະໂກ 15 (10)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການຄຶງທີ່ໄມ້ກາງແຂນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ໂຢຮັນ 19; ລູກາ 23; ມັດທາຍ 27; ມາຣະໂກ 15
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ພາບນີ້ເປັນຮູບພາບຂອງການຄຶງພຣະເຢຊູເທິງໄມ້ກາງແຂນ ເປັນວິທີການທີ່ທະຫານໂຣມັນໃຊ້ປະຫານນັກໂທດຜູ້ທີ່ເຮັດຜິດຮ້າຍແຮງໃນສະໄໝນັ້ນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູຖືກຄຶງເທິງໄມ້ກາງແຂນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 27; ມາຣະໂກ 15; ລູກາ 23; ໂຢຮັນ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ພຣະເຢຊູພວມຖືກຄືງຢູ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນຢ່າງທໍລະມານແລະທັງຖືກພວກສັດຕູເຍາະເຍີ້ຍ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູຖືກຄົນກ່າວຫາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 26; ມາຣະໂກ 15; ລູກາ 22; ລູກາ 23
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຕອນທີ່ພຣະເຢຊູຖືກຈັບແລະຖືກທໍລະມານແລ້ວກໍ່ຍັງຖືກຄົນກ່າວຫາວ່າເປັນຄົນຊົ່ວເປັນຄົນເຮັດຜິດຕ່າງໆນາໆ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູແບກໄມ້ກາງແຂນ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 27; ມາຣະໂກ 15; ລູກາ 23; ໂຢຮັນ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຕອນທີ່ພຣະເຢຊູແບກໄມ້ກາງແຂນໄປພູໂກລະໂກທາ ພຣະອົງອິດເມື່ອຍຫຼາຍເພາະຖືກທໍລະມານ ຈົນທານຫານໂຣມລຳຄານຈຶ່ງເກນຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງມາຊ່ວຍແບກ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູແບກໄມ້ກາງແຂນ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ັມັດທາຍ 27; ມາຣະໂກ 15; ລູກາ 23; ໂຢຮັນ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງພຣະເຢຊູພວມແບກໄມ້ກາງແຂນ ຍ້ອນຄວາມຮັກອັນຍິ່ງໃຫຍ່ພຣະອັງຈຶ່ງຍອມທົນທຸກຈົນຍອມຕາຍເພື່ອພວກເຮົາທັ້ງໆທີ່ພຣະອົງບໍ່ມີຄວາມຜິດຫຍັງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູແລະປິລາດ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 27; ມາຣະໂກ 15; ລູກາ 23
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ປິລາດທີ່ເປັນເຈົ້າເມືອງຂອງລັດຖະບານໂຣມກຳລັງສອບສວນພຣະເຢຊູຍ້ອນພວກຜູ້ນຳສາດສະໜາແລະປະຊາຊົນຕ້ອງການໃຫ້ຕັດສິນປະຫານ ແຕ່ລາວບໍ່ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູມີຄວາມຜິດຫຍັງເລີຍ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູແລະປິລາດ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 27; ມາຣະໂກ 15; ລູກາ 23
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ປິລາດທີ່ເປັນເຈົ້າເມືອງຂອງລັດຖະບານໂຣມກຳລັງສອບສວນພຣະເຢຊູຍ້ອນພວກຜູ້ນຳສາດສະໜາແລະປະຊາຊົນຕ້ອງການໃຫ້ຕັດສິນປະຫານ ແຕ່ລາວບໍ່ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູມີຄວາມຜິດຫຍັງເລີຍ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ອຸບໂມງຝັງສົບຂອງພຣະເຢຊູ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 27; ມາຣະໂກ 15; ລູກາ 23; ໂຢຮັນ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຢຊູຕາຍເທິງໄມ້ກາງແຂນແລ້ວ ລູກສິດບາງຄົນຂອງພຣະອົງກໍ່ເອົາສົບພຣະອົງໄປຝັງໄວ້ອຸບໂມງໃໝ່ແຫ່ງໜຶ່ງແລ້ວເອົາກ້ອນຫີນໃຫຍ່ອັດປາກອຸບໂມງໄວ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນສາມວັນພຣະອົງກໍ່ເປັນຄືນມາຈາກຕາຍ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໄມ້ກາງແຂນ1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 27; ມາຣະໂກ 15; ລູກາ 23; ໂຢຮັນ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໄມ້ກາງແຂນເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າ ພຣະເຢຊູພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງຍອມຕາຍເພື່ອເປັນຄ່າໄຖ່ບາບ ຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດໄປເຖິງພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໄມ້ກາງແຂນ2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 27; ມາຣະໂກ 15; ລູກາ 23; ໂຢຮັນ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໄມ້ກາງແຂນເປັນສັນຍາລັກຂອງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າພຣະເຢຊູພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງຍອມຕາຍເພື່ອເປັນຄ່າໄຖ່ບາບ ຊ່ວຍໃຫ້ມະນຸດໄປເຖິງພຣະເຈົ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: