ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ມາຣະໂກ 2 (3)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຜູ້ຊາຍທີ່ຖືກຢ່ອນລົງມາຈາກຫຼັງຄາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 5; ມາຣະໂກ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຜູ້ຊາຍທີ່ເປັນເປ້ຍນອນຢູ່ຕຽງນອນ ໝູ່ເພື່ອນຂອງລາວສີ່ຄົນຊ່ວຍກັນຫາມໄປໃຫ້ພຣະເຢຊູຮັກສາແຕ່ຄົນເຕັມພວກເຂົາຈຶ່ງຂຶ້ນຫຼັງຄາເຈາະເປັນປ່ອງແລ້ວຢ່ອນລາວລົງມາໃຫ້ພຣະເຢຊູປົວ ໃນທີ່ສຸດຄົນນັ້ນກໍ່ຍ່າງໄດ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເຈາະຫຼັງຄາລົງມາ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 9; ລູກາ 9; ມາຣະໂກ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ເປັນເປ້ຍນອນຢູ່ໃນເປ ໝູ່ເພື່ອນຂອງລາວຫາມມາເພື່ອຈະໃຫ້ພຣະເຢຊູຮັກສາແຕ່ມີຄົນເຕັມເຂົ້າບໍ່ໄດ້ພວກເຂົາຈຶ່ງເຈາະຫຼັງຄາແລ້ວຢ່ອມຄົນເຈັບລົງມາ ພຣະເຢຊູເຫັນແລ້ວກໍ່ປິ່ນປົວໃຫ້ລາວຍ່າງໄດ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເຈາະຫຼັງຄາລົງມາ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມາຣະໂກ 2; ລູກາ 9 ; ມັດທາຍ 9
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ເປັນເປ້ຍນອນຢູ່ໃນເປ ໝູ່ເພື່ອນຂອງລາວຫາມມາເພື່ອຈະໃຫ້ພຣະເຢຊູຮັກສາແຕ່ມີຄົນເຕັມເຂົ້າບໍ່ໄດ້ພວກເຂົາຈຶ່ງເຈາະຫຼັງຄາແລ້ວຢ່ອມຄົນເຈັບລົງມາ ພຣະເຢຊູເຫັນແລ້ວຈຶ່ງປິ່ນປົວໃຫ້ລາວຍ່າງໄດ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: