ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ມາຣະໂກ 5 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ລູກສາວຂອງຢາອີໂຣ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມາຣະໂກ 5; ລູກາ 8; ມັດທາຍ 9
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບລູກສາວຂອງຢາອີໂຣ ຫົວໜ້າທຳມະສາລາຢິວທີ່ເຈັບປ່ວຍຈົນຕາຍ ແຕ່ພຣະເຢຊູກໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ນາງເປັນຄືນມາອີກ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: