ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ຢຮ3:16, ໂຣມ3:8 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອມາຈາກພຣະເຈົ້າ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ຢຮ3:16, ໂຣມ3:8
ຄຳອະທິບາຍ: ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ແທ້ຈິງນັ້ນມາຈາກພຣະເຈົ້າ ເພື່ອຈິດວິນຍານຈະໄດ້ຮັບຄວາມລອດ,ຊີວິດຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີແລະສັນຕິສຸກແລະໄດ້ອະທິບາຍວ່າຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນເປັນແນວໃດ
ຫົວຂໍ້: ສາສະໜາສາດ
ປະເພດ: ໜັງສື ຈຳນວນໜ້າ: 27 ຂະໜາດເອກະສານ: