ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	1ເທສະໂລນິກ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: 1ເທສະໂລນິກ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ເທສະໂລນິກ
ຜູ້ຂຽນ: ໂປໂລ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຈົດໝາຍຂອງໂປໂລທີ່ຂຽນໄປເຖິງຄຣິສຕະຈັກຊາວເທສະໂລນິກ ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈຜູ້ເຊື່ອທີ່ຢູ່ເມືອງນີ້ແລະໜູນໃຈພີ່ນ້ອງໃຫ້ຕັ້ງໝັ້ນຄົງຢູ່
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 5 ຂະໜາດເອກະສານ: