ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລູກາ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ລູກາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ
ຜູ້ຂຽນ: ລູກາ
ຄຳອະທິບາຍ: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊູຕາມລູກາ ທ່ານກ່າວເຖິງພຣະເຢຊູວ່າເປັນພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຂອງຊາດອິດສະຣາເອນຕາມພຣະສັນຍາແລະພຣະຜູ້ຊ່ວຍໃຫ້ພົ້ນຂອງມວນມະນຸດທົ່ວໂລກດ້ວຍ
ຫົວຂໍ້: ຂ່າວປະເສີດເລື່ອງພຣະເຢຊ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 59 ຂະໜາດເອກະສານ: