ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລູກາ 23 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູຖືກຄຶງເທິງໄມ້ກາງແຂນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 27; ມາຣະໂກ 15; ລູກາ 23; ໂຢຮັນ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບທີ່ພຣະເຢຊູພວມຖືກຄືງຢູ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນຢ່າງທໍລະມານແລະທັງຖືກພວກສັດຕູເຍາະເຍີ້ຍ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: