ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລູກາ 1 (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ມາຣີແລະທູດສະຫວັນ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 1
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບທີ່ທູດສະຫວັນມາໂອ້ລົມກັບນາງມາຣີ ເລື່ອງພຣະວິນຍານບໍລິສຸດຈະມາປະຕິສົນທິໃນຄັນຂອງນາງແລະນາງຈະມີລູກຊາຍທີ່ຊື່ວ່າພຣະເຢຊູ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເຊຂາຣິຢາແລະທູດສະຫັວນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 1
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ທູດສະຫວັນຂອງພຣະເຈົ້າມາປາກົດຕໍ່ຊາຂາຣິຢາຜູ້ເປັນປະໂລຫິດທີ່ໄດ້ຖືກເລືອກໃຫ້ເຂົ້າໄປເຜົາເຄື່ອງຫອມຖວາຍທີ່ແທ່ນບາຊາ ບອກລາວວ່າເມຍຂອງລາວຈະມີລູກຊາຍຊື່ໂຢຮັນບັບຕິສະໂຕ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: