ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	1ເປໂຕ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: 1ເປໂຕ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ເປໂຕ
ຜູ້ຂຽນ: ເປໂຕ
ຄຳອະທິບາຍ: ຈົດໝາຍສະບັບທີໜ່ຶງຂອງເປໂຕຂຽນໄປເຖິງຄຣິສຕຽນທີ່ຖືກກະແຈກກະຈາຍໄປທົ່ງເຂດພາກເໜືອຂອງເອເຊຍນ້ອຍ ຈຸດປະສົງເພື່ອໜຸນໃຈຜູ້ອ່ານທີ່ກຳລັງປະເຊີນກັບການຂົ່ມເຫງແລະຄວາມທົນທຸກຍ້ອນຄວາມເຊື່ອຂອງພວກເຂົາ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 7 ຂະໜາດເອກະສານ: