ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລູກາ 2 (10)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ການຖວາຍພຣະກຸມມານເຢຊູໃນພຣະວິຫານ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບຂອງໂຢເຊບແລະມາຣີພາພຣະກຸມມານເຢຊູໄປຖວາຍຢູ່ພຣະວິຫານຕາມກົດບັນຍັດທີ່ລູກຊາຍກົກທຸກຄົນຕ້ອງຖວາຍໃຫ້ພຣະເຈົ້າ ຫຼັງຈາກຊຳລະຕົວແລ້ວໂຢເຊບກັບມາຣີກໍ່ເອົານົກເຂົາສອງໂຕໄປເປັນເຄື່ອງຖວາຍບູຊາ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຄຣິສມາດ 4
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຕອນທີ່ພຣະເຢຊູຜູ້ເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າມາບັງເກີດນອນຢູ່ຮາງຫຍ້າ ເຊິ່ງພວກເຮົາເອີ້ນວ່າວັນຄຣິສມາດທີ່ໄດ້ສະຫຼອງທຸກໆປີ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຊີເມໂອນແລະນາງອານາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຊີເມໂອນເປັນຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າແລະພຣະເຈົ້າສຳແດງໃຫ້ລາວຮູ້ວ່າຕົນຈະບໍ່ຕາຍຈົນກວ່າຈະໄດ້ເຫັນພຣະຄຣິດ ສ່ວນນາງຮັນນາກໍ່ເປັນຜູ້ທຳນວາຍທີ່ຮັບໃຊ້ຢູ່ໃນພຣະວິຫານເວລານີ້ນາງກໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງພຣະກຸມມານໃຫ້ທຸກຄົນຟັງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຊີເມໂອນໃນພຣະວິຫານ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງຊີເໂອນອຸ້້ມພຣະກຸມມານເຢຊູດ້ວຍຄວາມຍິນດີເພາະລາວເປັນຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າແລະພຣະວິນຍານບໍລິສຸດສັນຍາວ່າລາວຈະບໍ່ຕາຍຈົນກວ່າຈະໄດ້ເຫັນພຣະຄຣິດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະກຸມມານເຢຊູໃນພຣະວິຫານ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງພຣະເຢຊູຕອນທີ່ພຣະອົງເປັນເດັກ ພຣະອົງໄປນະມັດສະການພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນພຣະວິຫານແລະຕັ້ງໃຈຟັງຄຳສອນໃນພຣະຄຳພີ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເດີນທາງໄປເບັດເລເຮັມ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງໂຢເຊບແລະມາຣີທີ່ຖືພາ ພວກເຂົາກຳລັງເດີນທາງລົງໄປເມືອງເບັດເລເຮັມທີ່ເປັນບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນເພື່ອໄປຈົດທະບຽນສຳມະໂນຄົວ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໂຢເຊບ,ມາຣີແລະພຣະກຸມມານເຢຊຼ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 1; ລູກາ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງໂຢເຊບ,ມາຣີແລະພຣະກຸມມານເຢຊູ ເຊິ່ງໂຢເຊບແລະມາຣີເປັນຄົນທີ່ຮັກພຣະເຈົ້າແລະເຊື່ອຟັງພຣະອົງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໃນໂຮງແຮມບໍ່ມີຫ້ອງວ່າງ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໂຢເຊບແລະມາຣີທີ່ໃກ້ຈະເກີດລູກເດີນທາງຈາກພາກເໜືອລົງໄປຈົດສຳມະໂນຄົວ ເມື່ອມາເຖິງໂຮງແຮມກໍ່ເຕັມໝົດທຸກຫ້ອງຈຳເປັນຕ້ອງໄປນອນຢູ່ຄອກສັດ ແລ້ວພຣະເຢຊູຈຶ່ງເກີດຢູ່ຄອກສັດມີຜ້າອ້ອມພັນນອນຢູ່ໃນຮາງຫຍ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໃນໂຮງແຮມບໍ່ມີຫ້ອງວ່າງ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໂຢເຊບແລະມາຣີທີ່ໃກ້ຈະເກີດລູກເດີນທາງຈາກພາກເໜືອລົງໄປຈົດສຳມະໂນຄົວ ເມື່ອມາເຖິງໂຮງແຮມກໍ່ເຕັມໝົດທຸກຫ້ອງຈຳເປັນຕ້ອງໄປນອນຢູ່ຄອກສັດ ແລ້ວພຣະເຢຊູຈຶ່ງເກີດຢູ່ຄອກສັດມີຜ້າອ້ອມພັນນອນຢູ່ໃນຮາງຫຍ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໃນໂຮງແຮມບໍ່ມີຫ້ອງວ່າງ 3
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ລູກາ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ໂຢເຊບແລະມາຣີທີ່ໃກ້ຈະເກີດລູກເດີນທາງຈາກພາກເໜືອລົງໄປຈົດສຳມະໂນຄົວ ເມື່ອມາເຖິງໂຮງແຮມກໍ່ເຕັມໝົດທຸກຫ້ອງຈຳເປັນຕ້ອງໄປນອນຢູ່ຄອກສັດ ແລ້ວພຣະເຢຊູຈຶ່ງເກີດຢູ່ຄອກສັດມີຜ້າອ້ອມພັນນອນຢູ່ໃນຮາງຫຍ້າ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: