ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ລູກາ 9 (4)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູກັບຊາຍທີ່ນັ່ງຄູ່ເຂົ່າອ້ອນວອນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 17; ມາຣະໂກ 9; ລູກາ 9
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງຜູ້ຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ມານັ່ງຄຸກເຂົ່າອ້ອນວອນພຣະເຢຊູ ໃຫ້ຊ່ວຍຮັກສາລູກຊາຍຂອງລາວທີ່ຖືກຜີເຂົ້າ ເຊິ່ງລາວຮູ້ວ່າບໍ່ມີໃຜສາມາດຊ່ວຍໄດ້ນອກຈາກພຣະເຢຊູ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູລ້ຽງຄົນ5000ຄົນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 14; ມັດທາຍ 15; ມາຣະໂກ 6; ລູກາ 9; ໂຢຮັນ 10
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຕອນທີ່ພຣະເຢຊູລ້ຽງຄົນ5000ຄົນ (ບໍ່ນັບແມ່ຍິງແລະເດັກນ້ອຍ) ດ້ວຍເຂົ້າຈີ່ຫ້າກ້ອນແລະປາສອງໂຕ ຈົນອີ່ມໝົດທຸກຄົນແລະຍັງເຫຼືອອີກ12ກະບຸງເຕັມ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເຈາະຫຼັງຄາລົງມາ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມັດທາຍ 9; ລູກາ 9; ມາຣະໂກ 2
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ເປັນເປ້ຍນອນຢູ່ໃນເປ ໝູ່ເພື່ອນຂອງລາວຫາມມາເພື່ອຈະໃຫ້ພຣະເຢຊູຮັກສາແຕ່ມີຄົນເຕັມເຂົ້າບໍ່ໄດ້ພວກເຂົາຈຶ່ງເຈາະຫຼັງຄາແລ້ວຢ່ອມຄົນເຈັບລົງມາ ພຣະເຢຊູເຫັນແລ້ວກໍ່ປິ່ນປົວໃຫ້ລາວຍ່າງໄດ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເຈາະຫຼັງຄາລົງມາ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ມາຣະໂກ 2; ລູກາ 9 ; ມັດທາຍ 9
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ເປັນເປ້ຍນອນຢູ່ໃນເປ ໝູ່ເພື່ອນຂອງລາວຫາມມາເພື່ອຈະໃຫ້ພຣະເຢຊູຮັກສາແຕ່ມີຄົນເຕັມເຂົ້າບໍ່ໄດ້ພວກເຂົາຈຶ່ງເຈາະຫຼັງຄາແລ້ວຢ່ອມຄົນເຈັບລົງມາ ພຣະເຢຊູເຫັນແລ້ວຈຶ່ງປິ່ນປົວໃຫ້ລາວຍ່າງໄດ້
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: