ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	1ໂຄຣິນໂທ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: 1ໂຄຣິນໂທ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ໂຄຣິນໂທ
ຜູ້ຂຽນ: ໂປໂລ
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຈົດໝາຍສະບັບທີໜຶ່ງຂອງໂປໂລ ທີ່ຂຽນໄປເຖິງຄຣິສຕະຈັກໃນເມືອງໂກຣິນໂທ ໄດ້ຂຽນຂຶ້ນເພື່ອແກ້ໄຂກ່ຽວກັບບັນຫາເລື່ອງການດຳເນີນຊີວິດແລະຄວາມເຊື່ອຂອງຄຣິສຕຽນໃນຄຣິສຕະຈັກນັ້ນ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 19 ຂະໜາດເອກະສານ: