ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ອົບພະຍົບ (2)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະຄຳອົບພະຍົບ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບ
ຜູ້ຂຽນ: ໂມເຊ
ຄຳອະທິບາຍ: ອົບພະຍົບໝາຍຄວາມວ່າ"ການຈາກໄປ" ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ໄດ້ບັນຍາຍເຖິງສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດຄືປົດປ່ອຍປະຊາຊົນຂອງພຣະອົງທີ່ຕົກເປັນທາດໃນເອຢິບ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 55 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໄພພິບັດ10ປະການ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ພຣະຄຳພີເດີມ; ອົບພະຍົບ
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບໄພພິບັດ10ປະການທີ່ພຣະເຈົ້າລົງໂທດຄົນອີຢິບ ກ່ອນທີ່ໂມເຊຈະນຳຊົນຊາດອິດສະຣາເອນອອກຈາກການເປັນທາດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: