ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ອົບພະຍົບ 12 (3)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ລູກແກະຖວາຍເປັນເຄື່ອງບູຊາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບ 12; ໂຢຮັນ 1; ຈົດເຊັນບັນຊີ 14; ພຣະບັນຍັດສອງ 6
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງລູກແກະທີ່ກຳລັງຈະຖືກຂ້າເປັນເຄື່ອງຖວາຍບູຊາແດ່ພຣະເຈົ້າເພື່ອເປັນການໄຖ່ບາບ ພຣະເຢຊູກໍ່ປຽບເໝືອນລູກແກະທີ່ຖືກຂ້າຖວາຍແດ່ພຣະເຈົ້າໂດຍການຕາຍເທິງໄມ້ກາງແຂນເພື່ອຊຳລະບາບໃຫ້ເຮົາ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຮູບຂອງໂຢເຊບແລະໂມເຊ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 37; ອົບພະຍົບ 2; ປະຖົມມະການ 41; ປະຖົມມະການ 42; ປະຖົມມະການ 47; ອົບພະຍົບ 12; ອົບພະຍົບ 14; ອົບພະຍົບ 32
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງໂຢເຊບແລະຮູບຂອງໂມເຊ ທັງໝົດ8ຮູບ ໃຊ້ໃນການສອນເດັກກ່ຽວກັບການສັງເກດຮູບຂອງບຸກຄົນຕາມຄວາມເປັນຈິງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເທດສະການປັດສະຄາ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບ 12
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຄຳສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ໃຫ້ຄົນອິສະຣາເອນເອົາເລືອດແກະທາໃສ່ເທິງວົງກົບປະຕູເຮືອນເພື່ອທູດຂອງພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຂ້າລູກຊາຍກົກຂອງພວກເຂົາແຕ່ຜ່ານໄປຂ້າລູກຊາຍກົກຂອງຄົນອີຢິບແທນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: