ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	1ໂຄຣິນໂທ 11 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ສິນມະຫາສະໜິດ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ັມັດທາຍ 26; ມາຣະໂກ 14; ລູກາ 22; 1ໂຄຣິນໂທ 11
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງນຳ້ອະງຸ່ນແລະເຂົ້າຈີ່ ທີ່ໃຊ້ໃນພິທີ່ສິນມະຫາສະໜິດຄຣິສຕຽນຮູ້ຈັກພິທີນີ້ດີເຊິ່ງເຂົ້າຈີ່ເປັນການລະນຶກເຖິງກາຍຂອງພຣະເຢຊູທີ່ແຕກຫັກເພື່ອເຮົາແລະນຳ້ອະງຸ່ນໝາຍເຖິງເລືອດຂອງພຣະອົງທີ່ໄຫຼອອກຊຳລະຄວາມບາບ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: