ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ອົບພະຍົບ 17 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ນຳ້ອອກມາຈາກໂງ່ນຫີນ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບ 17
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຕອນທີ່ຊົນຊາດອິດສະຣາເອນເດີນທາງຢູ່ໃນທະເລຊາຍອັນແຫ້ງແລ້ງ ເມື່ອພວກເຂົາຫິວນຳ້ກໍ່ພາກັນຈົ່ມໃຫ້ພຣະເຈົ້າແລະເວົ້າໃຫ້ໂມເຊ ແລ້ວພຣະເຈົ້າກໍ່ໃຫ້ໂມເຊເອົາໄມ້ເທົ້າໄປຕີໂງ່ນຫີນແລ້ວກ່ໍໍມີນຳ້ໄຫຼອອກມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ດຶ່ມກິນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: