ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ອົບພະຍົບ 32 (3)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຮູບຂອງໂຢເຊບແລະໂມເຊ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ປະຖົມມະການ 37; ອົບພະຍົບ 2; ປະຖົມມະການ 41; ປະຖົມມະການ 42; ປະຖົມມະການ 47; ອົບພະຍົບ 12; ອົບພະຍົບ 14; ອົບພະຍົບ 32
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບຂອງໂຢເຊບແລະຮູບຂອງໂມເຊ ທັງໝົດ8ຮູບ ໃຊ້ໃນການສອນເດັກກ່ຽວກັບການສັງເກດຮູບຂອງບຸກຄົນຕາມຄວາມເປັນຈິງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຮູບປັ້ນງົວຄຳ 1
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບ 32
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຕອນທີ່ໂມເຊຂຶ້ນໄປເທິງພູຊີນາຍເພື່ອຮັບພຣະບັນຍັດຈາກພຣະເຈົ້າ ແຕ່ຊົນຊາດອິດສະຣາເອນພາກັນສ້າງຮູບປັ້ນງົວຄຳເພື່ອຂາບໄຫວ້ບູຊາວ່າເປັນພະທີ່ນຳພາຕົນເອງອອກມາຈາກການເປັນທາດໃນອີຢິບ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າລົງໂທດຕາຍຫຼາຍຄົນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ:

ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ຮູບປັ້ນງົວຄຳ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບ 32
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຕອນທີ່ໂມເຊຂຶ້ນໄປເທິງພູຊີນາຍເພື່ອຮັບພຣະບັນຍັດຈາກພຣະເຈົ້າ ແຕ່ຊົນຊາດອິດສະຣາເອນພາກັນສ້າງຮູບປັ້ນງົວຄຳເພື່ອຂາບໄຫວ້ບູຊາວ່າເປັນພະທີ່ນຳພາຕົນເອງອອກມາຈາກການເປັນທາດໃນອີຢິບ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າລົງໂທດຕາຍຫຼາຍຄົນ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: