ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ອົບພະຍົບ 7 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ງູຂອງໂມເຊ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ອົບພະຍົບ 7
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ພຣະເຈົ້າບອກໂມເຊແລະອາໂຣນໄປຫາຟາໂຣ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປ່ອຍຄົນອິດສະຣາເອນອອກຈາກການເປັນທາດ ອາໂຣນໂຍນໄມ້ເທົ້າລົງພື້ນແລ້ວກາຍເປັນງູ ພວກນັກປາດແລະໝໍມົນຂອງອີຢິບກໍ່ເຮັດໄດ້ຄືກັນແຕ່ງູຂອງໂມເຊກືນກິນງູຂອງພວກນັ້ນໝົດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: