ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	1ໂຄຣິນໂທ 3 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ໃຈຂອງທ່ານເປັນພຣະວິຫານພຣະເຈົ້າ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: 1ໂຄຣິນໂທ 3; 1ໂຄຣິນໂທ 6; 2ໂຄຣິນໂທ 6
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ຮູບພາບດວງໃຈຂອງຄົນແລະມີພຣະວິຫານຢູ່ທາງໃນບອກໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົານັ້ນເປັນພຣະວິຫານເຊິ່ງເປັນບ່ອນພຣະເຈົ້າປະທັບຢູ່ແລະພຣະອົງກໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ເປັນສະຖານທີ່ທີ່ບໍລິດສຸດ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: