ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ັມັດທາຍ 27 (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ພຣະເຢຊູແບກໄມ້ກາງແຂນ 2
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ັມັດທາຍ 27; ມາຣະໂກ 15; ລູກາ 23; ໂຢຮັນ 19
ບ່ອນພີມ: www.gkvpn.nl
ຄຳອະທິບາຍ: ເປັນຮູບພາບຂອງພຣະເຢຊູພວມແບກໄມ້ກາງແຂນ ຍ້ອນຄວາມຮັກອັນຍິ່ງໃຫຍ່ພຣະອັງຈຶ່ງຍອມທົນທຸກຈົນຍອມຕາຍເພື່ອພວກເຮົາທັ້ງໆທີ່ພຣະອົງບໍ່ມີຄວາມຜິດຫຍັງ
ຫົວຂໍ້: ເດັກລະບາຍສີ
ປະເພດ: ລະບາຍສີ ຈຳນວນໜ້າ: 1 ຂະໜາດເອກະສານ: