ປິດຫ້ອງສະຫມຸດໃນສ່ວນນີ້ 	ເອຟໂຊ (1)
ເບິ່ງເອກກະສານ  PDF	Title: ເອເຟໂຊ
ປຶ້ມພຣະຄຳພີ: ເອຟໂຊ
ຜູ້ຂຽນ: ໂປໂລ
ຄຳອະທິບາຍ: ຈົດໝາຍຂອງໂປໂລຂຽນໄປເຖິງພີ່ນ້ອງຊາວເອເຟໂຊ ເວົ້າກ່ຽວກັບແຜນການຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ລວມເອົາການເນຣະມິດສ້າງທັງໝົດເຂົ້າກັນຄືສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນທ້ອງຟ້າແລະເທິງແຜ່ນດິນໂລກໂດຍມີພຣະຄຣິດເປັນປະມຸກ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ເຊື່ອດຳເນີນຊີວິດຕາມເປົ້າໝາຍຂອງແຜນການອັນໃຫຍ່ນ້ີເພື່ອມະນຸດໂລກຈະຮ່ວມເຂົ້າເປັນເອກະພາບໃນພຣະຄຣິດ
ປະເພດ: ພຣະຄຳພີ ຈຳນວນໜ້າ: 9 ຂະໜາດເອກະສານ: